Nieuwsbrief mei 2021: bijeenkomst Beheerderscollectief, op pad met de Waddenunit en pilot broedpontons gestart

Deze maand kwam het Beheerderscollectief Waddenzee weer digitaal bijeen, waar we in deze nieuwsbrief op terugblikken. Ook gingen we op pad met de Waddenunit. Verder lees je in deze nieuwsbrief over de pilot met broedpontons van Rijkswaterstaat en Landschap Noord-Holland, over de Quick Scan Vergunningverlening en over een aantal van onze opdrachtgevers.

Terugblik op bijeenkomst Beheerderscollectief Waddenzee

Afgelopen maandag, op 17 mei, kwam het Beheerderscollectief Waddenzee (BCW) weer digitaal bijeen. Deze keer stonden de beheeraspecten natuurherstel, praktijkgericht onderzoek en monitoring centraal. Het BCW werd door Jette Bijlholt en Raven Camminga van Rijkswaterstaat bijgepraat over de ontwikkelingen rondom onderzoek naar herstel van zeegras. Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, nam het BCW mee in de ideeën die de afgelopen periode zijn ontwikkeld over het verder inrichten van een duurzame kennishuishouding in en voor het Waddengebied. 

Terugblik op bijeenkomst Beheerderscollectief Waddenzee

Icoon beheeraspect praktijkgericht onderzoek
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Dagje mee met de Waddenunit

De Waddenunit, onderdeel van het Beheerderscollectief Waddenzee, is dagelijks op de Waddenzee te vinden met vier schepen. Collega’s Maarten Nijenhuis en Marjolein Blüm mochten deze maand een dagje met ze meevaren. Het was een leerzaam en leuk kijkje in het werk van deze beheerder, zoals het fotoverslag op de website laat zien. In een aparte blog vertelt Geert Hoogerduijn, teamleider van de Waddenunit, over het belang van samenwerken voor de Waddenzee.

Een kijkje nemen bij de wadtoren op de Richel
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Opdrachtgevers in beeld

De Beheerautoriteit Waddenzee werkt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. In een serie blogs laten we de gezichten achter onze opdrachtgevers zien. Wie zitten er in het opdrachtgeversoverleg en hoe kijken zij naar hun rol in de governance van het Waddengebied? Met deze maand: gedeputeerde Cees Loggen (Provincie Noord-Holland)gedeputeerde Henk Staghouwer (Provincie Groningen) en Jaap Slootmaker (ministerie van IenW).

Drie van de opdrachtgevers van de Beheerautoriteit Waddenzee.

Pilot met broedpontons gestart

Er zijn te weinig veilige broedlocaties voor de visdief en noordse stern. Dit is een van de redenen waarom deze vogelsoorten in aantallen afnemen. Rijkswaterstaat is een pilot gestart om uit te zoeken of broedpontons kunnen bijdragen aan het herstel van deze vogelsoorten in het Waddengebied. 

In samenwerking met Landschap Noord-Holland hebben zij een omgebouwde dekschuit als broedponton in de Balgzandpolder bij Den Helder geplaatst (te zien op de foto). Ook in de haven van Lauwersoog is een broedponton geplaatst, in samenwerking met onder andere de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland.

Bij Balgzandpolder wordt het broedponton geplaatst.
Beeld: ©Dutchphoto (in opdracht van Landschap Noord-Holland en Rijkswaterstaat)

Update Quick Scan Vergunningverlening

Aan het proces rondom de Quick Scan Vergunningverlening zijn een aantal extra stappen toegevoegd. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van het rapport en zorgen we voor een breed draagvlak. 

De Beheerautoriteit heeft de Waddenacademie opdracht gegeven om vanuit hun expertise en betrokkenheid bij het onderwerp Vergunningverlening een reflectie op de Quick Scan te geven. Begin juni levert de Waddenacademie haar reflectie op. Ondertussen werken we een aantal scenario’s uit voor de aanpak van de gesignaleerde knelpunten, om deze vervolgens met het management van de bevoegde gezagen te bespreken. Na de zomervakantie wordt het eindrapport besproken in het Beheerderscollectief Waddenzee, aangevuld met een vertegenwoordiging van de eiland- en kustgemeenten. Op basis daarvan maken we afspraken over de gezamenlijke doelen.

Icoon beheeraspect vergunningverlening
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan