Terugblik op bijeenkomst Beheerderscollectief Waddenzee

Op 17 mei 2021 kwam het Beheerderscollectief Waddenzee (BCW) weer digitaal bijeen. Deze keer stonden de beheeraspecten natuurherstel, praktijkgericht onderzoek en monitoring centraal. 

Icoon beheeraspect natuurherstel
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Herstel van zeegras

Het BCW heeft eerder met elkaar gesproken over de in hun ogen belangrijkste natuurherstelmaatregelen waar zij gezamenlijk aan zouden willen werken. Één daarvan is het terugbrengen van biobouwers in de Waddenzee, waaronder zeegras. Aan onderzoek naar herstel van zeegras wordt de laatste jaren al hard gewerkt. Op dit moment is onder leiding van Rijkswaterstaat, in het kader van afspraken die zijn gemaakt in de Kaderrichtlijn Water, gewerkt aan een vervolgprojectplan.

Tijdens de vergadering werd het BCW door Jette Bijlholt en Raven Camminga van Rijkswaterstaat bijgepraat over de ontwikkelingen in dit project en de koppeling met de lopende projecten. Tijdens de presentatie werd nogmaals het belang van zeegras voor de Waddenzee benadrukt en dus ook de logica van het feit dat het BCW hier prioriteit aan wil geven. De komende periode zal verder worden gesproken op welke manier en op welke momenten het BCW betrokken wordt bij het op te starten project.  

Icoon beheeraspect praktijkgericht onderzoek
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Duurzame kennishuishouding Waddengebied

Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, nam tijdens de bijeenkomst het BCW mee in de ideeën die de afgelopen periode zijn ontwikkeld over het verder inrichten van een duurzame kennishuishouding in en voor het Waddengebied. Eind juni zal het Bestuurlijk Overleg Waddengebied een besluit nemen over het voorgestelde eindbeeld.

Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer regie komt op de kennisvragen die vanuit beleid en beheer in het Waddengebied, inclusief de Waddenzee, zullen worden opgepakt. Dit sluit mooi aan bij de opdracht van de Beheerautoriteit om de samenhang en samenwerking in het beheer van de Waddenzee te bevorderen en daarmee de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren.

Afgesproken is om een strategische sessie te plannen met een afvaardiging van het BCW, de directie van de Beheerautoriteit en de Waddenacademie om met elkaar te verkennen hoe dit proces voor de kennisvragen vanuit het beheer van de Waddenzee kan worden ingericht. 

Vervolg

Op beide onderwerpen kwam tijdens de bijeenkomst een goed gesprek tot stand, wat mooie input geeft voor het vervolg. De volgende bijeenkomst met alle leden van het Beheerderscollectief Waddenzee is op 30 augustus 2021.

Verbonden aan