Home

De Beheerautoriteit Waddenzee zet zich in voor integraal natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee, om daarmee de natuurkwaliteit van dit unieke ecosysteem te verbeteren.

Governance van de Waddenzee

Tekst voice over video/animatie over nieuwe governance Waddengebied voor Talkshow Toogdag.

VOICE OVER TEKST, MET BEELD WADDENGEBIED:

De Waddenzee. UNESCO Werelderfgoed. Hoe beschermen we met ons allen dit unieke stuk natuur? En zorgen we samen voor een duurzame toekomst van het kwetsbare ecosysteem, maar tegelijk ook voor de mensen die rond de Waddenzee wonen en werken. Het is de belangrijkste opdracht voor de nieuwe governance van het Waddengebied.

De nieuwe Agenda voor het Waddengebied 2050 dient daarbij als basis. Deze agenda wil de komende dertig jaar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied realiseren.

* Om zo de gevolgen van klimaatverandering op te vangen;

* De economie op een duurzame manier te laten excelleren;

* Het gebied voor de inwoners optimaal leefbaar te houden;

* En natuur en landschap zo robuust te maken, om nieuwe ontwikkelingen als zeespiegelstijging goed op te vangen.

INFOGRAPHIC: De nieuwe governance speelt een cruciale rol om dat voor elkaar te krijgen. De governance bestaat uit drie onderdelen die onderling nauw met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen.

Het beleid voor het Waddengebied worden afgestemd in het Bestuurlijk Overleg Wadden, onder aanvoering van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het BOW zijn verder vertegenwoordigd: het ministerie van LNV én bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen uit het Waddengebied.

Daarnaast is er het Omgevingsberaad Waddengebied. Dit beraad – met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en kennisinstituten uit de omgeving - adviseert het BOW. Daarnaast kan het Omgevingsberaad ook belangrijke vraagstukken agenderen, die in het Waddengebied spelen.

Als derde is er de Beheerautoriteit Waddengebied, die onder aanvoering van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zorgdraagt voor een beter beheer van de Waddenzee op het gebied van natuur, vis en water. De Beheerautoriteit werkt daarvoor intensief samen met ondermeer natuur- en visserijorganisaties én Rijkswaterstaat in het beheerderscollectief.

EINDE INFOGRAPHIC

Deze drie vormen de nieuwe governance, samen zijn ze verantwoordelijk voor een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied. Nu en in de toekomst.

Integraal Beheerplan Waddenzee

Samen met het Beheerderscollectief Waddenzee ontwikkelt de Beheerautoriteit een Integraal Beheerplan. Hierin komt natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee aan bod, gekoppeld aan acht beheersaspecten.

Meer over het Integraal Beheerplan 

Beheersoorten Beheerautoriteit Waddenzee

Natuur-, vis- en waterbeheer

Rollen van de Beheerautoriteit Waddenzee

De Beheerautoriteit Waddenzee werkt aan het verbeteren van de natuurkwaliteit, door het beheer van de Waddenzee integraal te maken. We spelen een rol in het verkrijgen van inzicht en overzicht, we bieden structuur, we begeleiden processen en we signaleren en agenderen.

Meer over de Beheerautoriteit Waddenzee

Rollen Beheerautoriteit Waddenzee

Inzicht & overzicht verkrijgen, processen begeleiden, structuur bieden en signaleren en agenderen

Verbonden aan