Wat is onze opdracht?

Wat is onze opdracht?

De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Bij eb vallen grote delen van de zand- en slibbanken droog. Langs het vasteland en de eilanden liggen kwelders, die door grote verschillen in vocht- en zoutgehalte bijdragen aan een zeer diverse flora en verschillende soorten vegetatie. In en om de Waddenzee leven talloze diersoorten, zoals de zeehond en bruinvis. Bovendien is het ieder jaar een broedplaats en overwinteringsgebied voor miljoenen vogels. De Waddenzee staat sinds 2009 op de Unesco Werelderfgoedlijst, is het grootste Natura2000-gebied in ons land en is uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland.

Drievoudige opgave

Na twee jaar kwartiermakerschap, waarbij we het krachtenveld in kaart hebben gebracht en het Beheerderscollectief Waddenzee  (BCW) hebben gevormd, is de opdracht voor De Beheerautoriteit Waddenzee aangescherpt, met een focus op drie kernpunten. Onze drievoudige opgave luidt als volgt:

  • Versterk de samenhang en samenwerking tussen beheerders, zowel op inhoud als organisatie;
  • Draag vanuit beheer bij aan beleid en zorg ervoor dat waardevolle adviezen uit de beheerpraktijk worden gehoord;
  • Signaleer en agendeer bij de opdrachtgevers de punten die nodig zijn om beheer te verbeteren.

Door de samenwerking tussen de verschillende beheerders te versterken, ontstaat er samenhang tussen het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee. Effectieve samenwerking, waarbij we de Waddenzee in al zijn diversiteit en complexiteit benaderen als één ecosysteem, is een essentiële stap richting het verbeteren van de natuurkwaliteit van de Waddenzee. Ook het borgen van de adviesstem van de beheerders speelt daarbij een belangrijke rol, zij zien vaak als eerste wat er in praktijk nodig is.

Daarnaast brengen we in kaart op welke punten de activiteiten van de beheerders overlappen en waar misschien juist gaten vallen. Op basis van onze bevindingen schrijven we in samenwerking met het BCW een Integraal Beheerplan (IBP). Een eerste versie verschijnt eind 2022 en zal dan op onderdelen nog nader ingevuld worden. Nadat het compleet is zullen we het plan periodiek actualiseren, verrijkt met de nieuwste informatie en inzichten. Het IBP is een levend document.

Wat doen we niet?

In praktijk merken we dat we soms vragen krijgen over dingen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen. Hoewel het onmogelijk is om een complete opsomming te geven van wat de Beheerautoriteit Waddenzee niet doet, noemen we hier een paar voorbeelden.

Wij voeren zelf geen beheertaken uit, omdat we geen beheerder zijn. Je kunt dus niet bij ons terecht voor het afgeven van vergunningen of het uitvoeren van monitoring. Verder gaan we niet over visserij. Het maken van afspraken over visserij gebeurt tussen het ministerie van LNV en de visserijsector. De Beheerautoriteit Waddenzee is ook geen beleidsmaker. Wij bepalen niet wat er wel en niet kan en mag in de Waddenzee. Die keuzes worden gemaakt door het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. Wel geven we gevraagd en ongevraagd beleidsadvies, op basis van de kennis en ervaring van de beheerders die actief zijn in en rond de Waddenzee.

Verbonden aan