Privacy

Privacyverklaring Beheerautoriteit Waddenzee

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, in het verlengde daarvan houdt de Beheerautoriteit Waddenzee zich aan diezelfde normen. De hieronder beschreven regels en normen die geldend zijn voor LNV gelden dus ook voor de Beheerautoriteit Waddenzee. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Om daar op een goede wijze invulling aan te geven heeft LNV privacybeleid vastgesteld. Dit privacy statement is een samenvatting van dit beleid. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met LNV als u contact met het departement heeft of van de diensten van LNV gebruik maakt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Privacy principes van het ministerie van LNV

LNV gaat zorgvuldig om met uw gegevens en daartoe de volgende privacy principes gedefinieerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

LNV verwerkt alleen persoonsgegevens, als …

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, het vitale belang van u als betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang.

LNV stelt u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat LNV het belang en de privacy risico’s van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

LNV is transparant

LNV informeert u tijdig over het doel en de grondslag van gegevensverwerkingen die tevens worden gepubliceerd op de websites van LNV.

LNV waarborgt uw rechten

LNV houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle verwerkingen bij LNV kunnen gegevens worden ingezien en gerectificeerd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is, indien technisch mogelijk en noodzakelijk, net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens.

LNV is terughoudend in het verstrekken aan derden

LNV neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

LNV beveiligt uw gegevens

LNV neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren stelt LNV een analyse op en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens beveiligd zijn.

LNV toont zijn principes aan

LNV maakt voor iedereen zichtbaar dat het zich houdt aan deze privacy principes. Toezichthouders, politiek en publiek mogen LNV altijd vragen om uitleg en uitwerking van deze principes.

Bewaartermijnen

LNV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht.

Social media/externe platforms

LNV maakt voor zijn dienstverlening via internet en social media gebruik van externe platforms, zoals Twitter en LinkedIn. LNV vindt het belangrijk te melden dat het geen invloed heeft op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. LNV adviseert u geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor het functioneren van de dienstverlening van LNV zijn deze gegevens niet noodzakelijk.

Verwerkingenregister

LNV houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens door het ministerie. Dit register  bevat per verwerking een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Gegevensbeveiliging

LNV gebruikt nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. LNV handelt naar:

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de rechten van de betrokkene centraal:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het ministerie van LNV heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vraag stellen via PbFG@minlnv.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Verwerkingsregister

De FG houdt een register bij van alle verwerkingen (zoals het opslaan, bewaren of verspreiden) van persoonsgegevens binnen het ministerie. Dat register is openbaar. Elke melding bevat een korte beschrijving van de soorten gegevens die worden verwerkt, waarvoor die gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking. Zo kunt u controleren of bedrijven en organisaties uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Het ministerie biedt bovendien aan iedereen de mogelijkheid om alle persoonsgegevens van en de manier waarop deze worden verwerkt te bekijken. Ook kunnen hierover bij het ministerie vragen worden gesteld of klachten worden ingediend.

Wilt u weten welke persoonsgegevens het ministerie opslaat en met welk doel, dan kunt u dit terugvinden in het AVG Verwerkingsregister van de rijksoverheid.

Verbonden aan