Aanscherping opdracht Beheerautoriteit Waddenzee

De Beheerautoriteit Waddenzee (BAW) is operationeel sinds 1 maart 2020. In opdracht van de opdrachtgevers van de Beheerautoriteit is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd om te kijken of de Beheerautoriteit op de juiste weg is. Besloten is om in 2022 de nadruk te leggen op het versnellen en versterken van afspraken tussen de beheerders van de Waddenzee om te werken als waren zij één beheerder. Dit zal het komende jaar verder worden uitgewerkt in een aangescherpte opdracht vanuit de opdrachtgevers. De opdrachtgevers van de BAW zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de drie Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Voortgang met focus op samenwerking in beheer van de Waddenzee

In de tussentijdse evaluatie – een mid term review (MTR) – is geconstateerd dat er sinds maart 2020 fundamentele stappen zijn gezet om te komen tot een betrokken en betrouwbare Beheerautoriteit Waddenzee. Als onderdeel van de vervolgstappen zetten we in op de doorontwikkeling van het BeheerdersCollectief Waddenzee (hierna BCW), waarin partijen plaatshebben die verantwoordelijkheden hebben voor het natuurbeheer van de Waddenzee. Dit om vaart te zetten op het vormgeven van een integraal beheerplan waarin het samenwerken verder vorm krijgt.

Verder willen de opdrachtgevers hun bestuurlijke rol verstevigen binnen de Beheerautoriteit. Specifiek op het gebied van de beleidsontwikkeling willen de opdrachtgevers de daaropvolgende, benodigde doorvertaling naar beheeropdrachten in gezamenlijkheid met de beheerders op pakken. Hoe de verbinding en afstemming tussen opdrachtgevers, de BAW en het BCW precies vorm krijgen, zal verder worden uitgewerkt in het komende uitvoeringsjaar.

De Beheerautoriteit Waddenzee functioneerde sinds maart 2020 met twee directeuren, één voor bestuur en één voor beheer. Door bovenstaande besluiten vervalt de noodzaak voor het invullen van de rol van directeur bestuur.  Deze rol zal door de gezamenlijke opdrachtgevers worden opgepakt. De rol van directeur beheer wordt verstevigd.

De contouren van de aangescherpte opdracht en het jaarplan 2022 zullen in het Opdrachtgeversoverleg van 17 februari a.s. worden besproken. De aanbevelingen uit de MTR zullen worden meegenomen bij het aanscherpen en uitvoeren van de opdracht.

Verbonden aan