Wat is het Integraal Beheerplan?

Wat is het Integraal Beheerplan?

Om tot een holistische benadering van de Waddenzee te komen, kijken we in ieder geval naar acht beheeraspecten die onze opdrachtgevers ons hebben meegegeven: fysiek beheer, natuurherstel, vergunningverlening, toezicht en handhaving, gastheerschap, monitoring, praktijkgericht onderzoek en de Waddenzee als Werelderfgoed.

Figuur: Beheeraspecten
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee
De acht beheeraspecten van de Beheerautoriteit Waddenzee

Wat willen we met het Integraal Beheerplan bereiken?

Het IBP is geen nieuwe juridische planvorm. Het geeft ook geen totaaloverzicht van alle beheeractiviteiten in de Waddenzee. Wat het wel doet, is per beheeraspect een overzicht geven van de punten waarop verbetering mogelijk is. Daarmee wordt het IBP een hanteerbaar document met praktische waarde. Het kan bijvoorbeeld gaan om heldere afspraken over eenduidig beheer, waardoor beheerders beter kunnen samenwerken. Of om concrete signalen dat sommige beheeractiviteiten nu overlappen of bij gebrek aan geld of mankracht juist niet plaatsvinden, terwijl ze wel op korte termijn nodig zijn. Of het signaleren van punten waarop nieuw of aangepast beleid nodig is om goed beheer mogelijk te maken.

Alles bij elkaar moet het IBP met concrete besluiten en actiepunten leiden tot holistisch beheer van de Waddenzee. Net als de Waddenzee zelf, staat het IBP nooit stil. Het is geen statisch document. Het IBP geeft een overzicht van afspraken en activiteiten die nodig zijn om de samenhang in het beheer te versterken. Dat vraagt om voortdurend onderzoek, overleg en vernieuwing.

Samenwerken op basis van 'commoning'

De Beheerautoriteit begeleidt de transitie naar een succesvol en integraal beheer van de Waddenzee op basis van commoning. Vanuit commoning bekeken is de Waddenzee een gezamenlijk eigendom. Het is daarmee meer dan de som der delen, dus meer dan de gebieden van alle beheerders bij elkaar opgeteld. Het duurzaam beheren en beschermen van de Waddenzee kan alleen als we bij alles wat we doen het ecosysteem als geheel bekijken.

Samenwerking vraagt van de betrokken partijen om dit bovenliggende belang voorop te zetten, vóór lokale of zelfs regionale belangen. De Beheerautoriteit werkt daarom aan een omslag in denken, handelen en organiseren, die nodig is voor deze samenwerking. Niet sectoraal maar integraal te werk gaan. Geen eigen maar gezamenlijke keuzes maken. Geen individuele opdrachtgevers en beheerders, maar werken als ware je één opdrachtgever en één beheerder van de Waddenzee.

zie ook: In welke context werken wij?

Het unieke werkgebied

De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Bij eb vallen grote delen van de zand- en slibbanken droog. In en om de Waddenzee leven talloze diersoorten, zoals de zeehond en de bruinvis. Bovendien is het ieder jaar een broedplaats en overwinteringsgebied voor miljoenen vogels. Het gebied is een essentieel onderdeel van de Oost-Atlantische Flyway. Maar de Waddenzee is niet alleen belangrijk voor zeezoogdieren en vogels. Ook voor vissen is het een plek om te rusten, te foerageren, te paaien en hun jongen groot te brengen en vormt het de toegangspoort tot rivieren en zeearmen. Langs het vasteland en de eilanden liggen kwelders, waar door grote verschillen in vocht- en zoutgehalte de meest uiteenlopende bloemen en planten kunnen groeien.

De Waddenzee staat sinds 2009 op de Unesco Werelderfgoedlijst, is het grootste Natura 2000-gebied in ons land en is uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Bovendien is de Waddenzee het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa. Met recht een uniek gebied.

Beheersoorten Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan