In welke context werken wij?

In welke context werken wij?

De Beheerautoriteit Waddenzee is onderdeel van de governance van het Waddengebied, samen met het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en het Omgevingsberaad Waddengebied. Binnen deze structuur zijn beleid, beheer en advisering van elkaar gescheiden. 

Governance van het Waddengebied

De governance van het Waddengebied is in 2019 opnieuw vormgegeven. Met als doel om afstemming rondom beleid en beheer doeltreffender en minder complex te maken. Onderstaande video geeft uitleg over hoe de governance precies in elkaar steekt.

Governance van de Waddenzee

Tekst voice over video/animatie over nieuwe governance Waddengebied voor Talkshow Toogdag.

VOICE OVER TEKST, MET BEELD WADDENGEBIED:

De Waddenzee. UNESCO Werelderfgoed. Hoe beschermen we met ons allen dit unieke stuk natuur? En zorgen we samen voor een duurzame toekomst van het kwetsbare ecosysteem, maar tegelijk ook voor de mensen die rond de Waddenzee wonen en werken. Het is de belangrijkste opdracht voor de nieuwe governance van het Waddengebied.

De nieuwe Agenda voor het Waddengebied 2050 dient daarbij als basis. Deze agenda wil de komende dertig jaar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied realiseren.

* Om zo de gevolgen van klimaatverandering op te vangen;

* De economie op een duurzame manier te laten excelleren;

* Het gebied voor de inwoners optimaal leefbaar te houden;

* En natuur en landschap zo robuust te maken, om nieuwe ontwikkelingen als zeespiegelstijging goed op te vangen.

INFOGRAPHIC: De nieuwe governance speelt een cruciale rol om dat voor elkaar te krijgen. De governance bestaat uit drie onderdelen die onderling nauw met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen.

Het beleid voor het Waddengebied worden afgestemd in het Bestuurlijk Overleg Wadden, onder aanvoering van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het BOW zijn verder vertegenwoordigd: het ministerie van LNV én bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen uit het Waddengebied.

Daarnaast is er het Omgevingsberaad Waddengebied. Dit beraad – met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en kennisinstituten uit de omgeving - adviseert het BOW. Daarnaast kan het Omgevingsberaad ook belangrijke vraagstukken agenderen, die in het Waddengebied spelen.

Als derde is er de Beheerautoriteit Waddengebied, die onder aanvoering van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zorgdraagt voor een beter beheer van de Waddenzee op het gebied van natuur, vis en water. De Beheerautoriteit werkt daarvoor intensief samen met ondermeer natuur- en visserijorganisaties én Rijkswaterstaat in het beheerderscollectief.

EINDE INFOGRAPHIC

Deze drie vormen de nieuwe governance, samen zijn ze verantwoordelijk voor een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied. Nu en in de toekomst.

Agenda voor het Waddengebied 2050

De Agenda voor het Waddengebied 2050 is de gezamenlijke agenda van overheden en maatschappelijke partijen om het Waddengebied veilig, vitaal en veerkrachtig te houden, ook in de toekomst. Deze Agenda is vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en vormt het uitgangspunt voor beleid en beheer van de Waddenzee en het Waddengebied. 

De Agenda is het kader voor het Integraal Beheerplan (IBP) van de Beheerautoriteit Waddenzee en heeft verbinding met delen van het op te stellen Uitvoeringsprogramma. Daarmee draagt het IBP bij aan het realiseren van de hoofddoelstelling van de Agenda. 

Meer over de Agenda voor het Waddengebied 2050

Icoon beheeraspect Werelderfgoed
©Beheerautoriteit Waddenzee

Internationale samenwerking

De Waddenzee reikt van Nederland langs de Duitse kust tot Denemarken. Deze drie landen werken al sinds 1978 samen om de Waddenzee als één ecologische eenheid te beschermen. Dat doen ze via de Trilaterale Samenwerking voor de Bescherming van de Waddenzee, of kortweg de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC). Deze samenwerking wordt ondersteund door het Trilateraal Waddensecretariaat (CWSS) en aangestuurd door de gemeenschappelijke Wadden Sea Board.

De Beheerautoriteit werkt samen met de leden van het Beheerderscollectief Waddenzee aan het trilaterale beheerplan voor de Waddenzee: het Single Integrated Management Plan (SIMP). Het SIMP focust op de belangrijkste bedreigingen van het Werelderfgoed, waaronder toerisme, (duurzame) energie, kustbescherming, visserij en scheepvaart. Het SIMP bevindt zich in de ontwikkelfase, partijen beogen het SIMP vast te stellen tijdens de trilaterale regeringsconferentie in 2022. 

Verbonden aan