In welke context werken wij?

In welke context werken wij?

De Beheerautoriteit Waddenzee is onderdeel van de governance van het Waddengebied, samen met het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en het Omgevingsberaad Waddengebied. Binnen deze structuur maken we onderscheid tussen beleid, beheer en belangen.  

Governance van het Waddengebied

De governance van het Waddengebied is in 2019 opnieuw vormgegeven. Met als doel om afstemming rondom beleid en beheer doeltreffender en minder complex te maken. Als het gaat om het beheer van de Waddenzee, zijn dit de opdrachtgevers: het Ministerie IenW, het Ministerie van LNV en de Provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Zij zetten de beleidslijnen uit en formuleren onder andere onze doelstellingen.

De beheerders zorgen voor de praktische uitvoering. In 2020 hebben zij zich verenigd in het Beheerderscollectief Waddenzee. Dit bestaat uit Rijkswaterstaat Noord Nederland, het Ministerie van LNV, inclusief de Waddenunit, de Provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen, It Fryske Gea, het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers.

In onderstaande video zie je hoe de governance precies in elkaar steekt.

Tekst voice over video/animatie over nieuwe governance Waddengebied voor Talkshow Toogdag.

VOICE OVER TEKST, MET BEELD WADDENGEBIED:

De Waddenzee. UNESCO Werelderfgoed. Hoe beschermen we met ons allen dit unieke stuk natuur? En zorgen we samen voor een duurzame toekomst van het kwetsbare ecosysteem, maar tegelijk ook voor de mensen die rond de Waddenzee wonen en werken. Het is de belangrijkste opdracht voor de nieuwe governance van het Waddengebied.

De nieuwe Agenda voor het Waddengebied 2050 dient daarbij als basis. Deze agenda wil de komende dertig jaar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied realiseren.

* Om zo de gevolgen van klimaatverandering op te vangen;

* De economie op een duurzame manier te laten excelleren;

* Het gebied voor de inwoners optimaal leefbaar te houden;

* En natuur en landschap zo robuust te maken, om nieuwe ontwikkelingen als zeespiegelstijging goed op te vangen.

INFOGRAPHIC: De nieuwe governance speelt een cruciale rol om dat voor elkaar te krijgen. De governance bestaat uit drie onderdelen die onderling nauw met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen.

Het beleid voor het Waddengebied worden afgestemd in het Bestuurlijk Overleg Wadden, onder aanvoering van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het BOW zijn verder vertegenwoordigd: het ministerie van LNV én bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen uit het Waddengebied.

Daarnaast is er het Omgevingsberaad Waddengebied. Dit beraad – met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en kennisinstituten uit de omgeving - adviseert het BOW. Daarnaast kan het Omgevingsberaad ook belangrijke vraagstukken agenderen, die in het Waddengebied spelen.

Als derde is er de Beheerautoriteit Waddengebied, die onder aanvoering van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zorgdraagt voor een beter beheer van de Waddenzee op het gebied van natuur, vis en water. De Beheerautoriteit werkt daarvoor intensief samen met ondermeer natuur- en visserijorganisaties én Rijkswaterstaat in het beheerderscollectief.

EINDE INFOGRAPHIC

Deze drie vormen de nieuwe governance, samen zijn ze verantwoordelijk voor een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied. Nu en in de toekomst.

Agenda voor het Waddengebied 2050

De Agenda voor het Waddengebied 2050 is de gezamenlijke agenda van overheden en maatschappelijke partijen om het Waddengebied veilig, vitaal en veerkrachtig te houden, ook in de toekomst. Deze Agenda is vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en vormt het uitgangspunt voor beleid en beheer van de Waddenzee en het Waddengebied. 

Een van de doelen van de Agenda is duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Goed beheer speelt daarin een belangrijke rol. De Beheerautoriteit Waddenzee is daarom ook bij het uitwerken van de Agenda betrokken. 

Meer over de Agenda voor het Waddengebied 2050

Icoon beheeraspect Werelderfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Internationale samenwerking

De Waddenzee reikt van Nederland langs de Duitse kust tot in Denemarken. Deze drie landen werken al sinds 1978 samen om de Waddenzee als één ecologische eenheid te beschermen. Dat doen ze via de Trilaterale Samenwerking voor de Bescherming van de Waddenzee, of kortweg de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC). Deze samenwerking wordt ondersteund door het Trilateraal Waddensecretariaat (CWSS) en aangestuurd door de gemeenschappelijke Wadden Sea Board.

De Beheerautoriteit draagt samen met de leden van het Beheerderscollectief Waddenzee bij aan het trilaterale plan voor de Waddenzee: het Single Integrated Management Plan (SIMP). Het SIMP focust op de belangrijkste bedreigingen van het Werelderfgoed, waaronder toerisme, (duurzame) energie, kustbescherming, visserij en scheepvaart. Het SIMP bevindt zich in de ontwikkelfase, met het streven om het tijdens de trilaterale regeringsconferentie eind 2022 vast te stellen. Zodra het plan er ligt, maken we de vertaalslag naar praktisch beheer voor het Nederlandse deel van de Waddenzee. Het is goed denkbaar dat we een aantal onderdelen op zullen nemen in het Integraal Beheerplan.

Verbonden aan