Nieuwsbrief juni 2021

Rondom de beheeraspecten natuurherstel, toezicht & handhaving, gastheerschap en vergunningverlening zijn de afgelopen maand weer een aantal belangrijke stappen gezet. Je leest erover in deze nieuwsbrief. Verder brengen we twee opdrachtgevers van de Beheerautoriteit in beeld en delen verschillende beheerders hun visie op integraal beheer van de Waddenzee.

Verkenning grootschalige zoet-zoutverbindingen

De afgelopen maand is de werkgroep Natuurherstel verdergegaan met de verkenning van grootschalige zoet-zoutverbindingen. Albert Oost (Staatsbosbeheer) ging tijdens een bijeenkomst in op de toegevoegde waarde en randvoorwaarden van grootschalige verbindingen. Anna de Kluijver (RVO) sprak over de beoordeling van mogelijke locaties die in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) onder de loep zijn genomen. De volgende stap is het opstellen van een goede visie en onderbouwing en het in kaart brengen van wat er nodig is om deze natuurherstelmaatregel verder te brengen.

Toezicht, handhaving en gastheerschap: overzicht verkrijgen

De werkgroep die zich richt op de beheeraspecten toezicht, handhaving en gastheerschap is bezig met het verkrijgen van overzicht. Onder meer door het afnemen van interviews met alle partijen die een rol spelen op het gebied van toezicht en handhaving op de Waddenzee. De werkgroep wil hiermee een compleet beeld krijgen van de capaciteit op dit gebied en welke onderdelen daarbij aandacht nodig hebben. 

Beheeraspecten Toezicht & Handhaving en Gastheerschap
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Quick Scan Vergunningverlening: waar staan we nu?

Wat is er voor nodig om de vergunningverlening voor activiteiten in, op en rondom de Waddenzee te optimaliseren? Hierover zijn verschillende conclusies getrokken vanuit de Quick Scan Vergunningverlening, in maart besproken met de betrokkenen. Aan iedere conclusie zijn inmiddels aanbevelingen voor verbeteringen gekoppeld. Deze aanbevelingen scherpen we in overleg met de vergunningverlenende beheerders voor de zomervakantie verder aan. De Waddenacademie is daarnaast bezig met een reflectie op onze bevindingen, die gaat helpen bij het aanscherpen van de oplossingsrichtingen.

Het eindrapport van de Quick Scan Vergunningverlening wordt na de zomervakantie besproken in het Beheerderscollectief Waddenzee, aangevuld met een vertegenwoordiging van de eiland- en kustgemeenten. Daarna wordt het eindrapport met aanbevelingen over onder andere de gezamenlijke doelen en de uitwerking daarvan in het opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit besproken.

Opdrachtgevers in beeld

In een serie blogs hebben we de afgelopen maanden de opdrachtgevers van de Beheerautoriteit Waddenzee in beeld gebracht. Eerder kwamen de voorzitter van het opdrachtgeversoverleg en de vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), provincie Groningen en provincie Noord-Holland al aan bod. We sluiten de reeks af met Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Avine Fokkens-Kelder, gedeputeerde van de provincie Fryslân.

Donné Slangen en Avine Fokkens-Kelder zijn onderdeel van het opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit Waddenzee

De winst van integraal beheer volgens Het Groninger Landschap

Marco Glastra, directeur van Stichting Het Groninger Landschap: “Het Integraal Beheerplan is de stap naar goed beheer van de Waddenzee als werelderfgoed, vanuit de samenwerking met alle beheerders. Daarbij is de vraag: blijft iedereen in zijn eigen domein of ga je ook echt over grenzen heen?" In een blog vertelt hij over de samenwerking binnen het Beheerderscollectief Waddenzee en de kansen die hij ziet op het gebied van toezicht en handhaving, gastheerschap, werelderfgoed en monitoring.

De winst van integraal beheer volgens Het Groninger Landschap

Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap
Beeld: ©Marleen Annema

Voorwaarden voor goed beheer volgens Landschap Noord-Holland

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland: “De logica van ecologie moet voorop staan: waar wint natuurgebied de Waddenzee het meeste mee? Zolang we met elkaar het gesprek in de ecologische taal voeren, dan brengen we onze, soms verschillende, perspectieven wel dicht bij elkaar." In een blog blikt hij terug op wat het Beheerderscollectief Waddenzee tot nu toe opleverde en wat er de komende tijd nodig is om de samenwerking verder te versterken.

Voorwaarden voor goed beheer Waddenzee volgens Landschap Noord-Holland

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland en lid van het Beheerderscollectief Waddenzee
Beeld: ©Landschap Noord-Holland

Peter van Velzen deelt zijn visie op integraal beheer

Peter van Velzen vertegenwoordigt het ministerie van LNV in het Beheerderscollectief Waddenzee. In een blog deelt hij zijn visie op integraal beheer: "Belangrijk doel is om de versnippering te beëindigen. Niet blijven kijken naar wat is van mij en wat is van jou, maar vanuit systeemniveau denken. Wat is het beste voor het gebied en wie kan daar op een bepaalde plek het meeste in betekenen?"

Peter van Velzen (LNV) over het Beheerderscollectief: “We gaan dit samen doen”

Peter van Velzen is lid van het Beheerderscollectief Waddenzee
Beeld: ©BAW

Internationale samenwerking: update Single Integrated Management Plan

Voor het Single Integrated Management Plan (SIMP) is aan beheerders in Duitsland, Denemarken en Nederland gevraagd om aan te geven hoe trilaterale samenwerking het beheer van de Waddenzee kan versterken. De Beheerautoriteit werkt namens het Beheerderscollectief Waddenzee aan een concept-reactie. In juni wordt de input uit de drie landen samengevoegd. De Wadden Sea Board kan hopelijk in augustus instemmen met de dan voorliggende versie van het SIMP, dat gericht is op de vijf belangrijkste bedreigingen van de Waddenzee als Unesco Werelderfgoed. In de volgende fase zal het Omgevingsberaad Waddengebied om advies worden gevraagd.

Icoon beheeraspect Werelderfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan