Opdrachtgevers in beeld: Avine Fokkens-Kelder

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder vertegenwoordigt de provincie Fryslân als mede-opdrachtgever van de Beheerautoriteit Waddenzee. Waar zitten volgens haar de grootste uitdagingen en waar valt nog winst te behalen voor de Waddenzee?

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, oftewel het dagelijks bestuur, bestaat uit vijf gedeputeerden. Gedeputeerde Fokkens-Kelder neemt daarbij de Wadden onder haar hoede: “Wat mij betreft één van de mooiste gebieden van Fryslân. Bovendien is het als Unesco Werelderfgoed niet alleen voor onze provincie een uniek gebied, maar voor heel Nederland. Ik prijs me gelukkig dat ik me hier hard voor mag maken.”

Avine Fokkens-Kelder, gedeputeerde voor de provincie Fryslân
Beeld: ©Provincie Fryslân
Gedeputeerde Fokkens-Kelder

Handen en voeten geven aan opdracht Beheerautoriteit

Gedeputeerde Fokkens-Kelder neemt deel aan het opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit. Hierin zijn naast de provincie Fryslân ook de provincies Groningen en Noord-Holland vertegenwoordigd, evenals de ministeries van LNV en IenW. Het opdrachtgeversoverleg is verantwoordelijk voor de aansturing van de directie van de Beheerautoriteit.

Fokkens-Kelder: “Ik vind dat de directie al hele goede stappen heeft gezet wat betreft het bevorderen van de samenwerking rondom het beheer van de Waddenzee. Terwijl het soms best zoeken is: hoe geef je nou handen en voeten aan de opdracht die de Beheerautoriteit heeft? Dat de buitenwacht hier een sterke mening over heeft, maakt het niet altijd makkelijker.”

Besturen van het Waddengebied

De nieuwe governance van het Waddengebied, waar de Beheerautoriteit deel van uitmaakt, heeft volgens Fokkens-Kelder voor meer structuur gezorgd. “We wilden af van de Poolse landdagen en een duidelijkere overlegstructuur. Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied is nu de bestuurlijke tafel, terwijl het Omgevingsberaad juist input ophaalt uit de samenleving en deze input vertaalt in adviezen aan de bestuurders. De Beheerautoriteit zie ik meer als executieorgaan. Er zijn in het eerste jaar mooie stappen gezet en afspraken gemaakt. Nu komt het erop aan de samenwerking verder tot wasdom te laten komen en concrete resultaten te boeken.”

Balans tussen economie en ecologie

De Beheerautoriteit zet zich in voor het verbeteren van de natuurkwaliteit van de Waddenzee. Fokkens-Kelder vindt dit hard nodig, maar wil er tegelijkertijd voor waken dat we niet té beschermend worden. “Het Waddengebied is kwetsbaar. We hebben er allemaal ontzettend veel belang bij om het in de toekomst te behouden. Daarbij moeten we alleen niet uit het oog verliezen dat het een gebied is waar mensen van moeten kunnen genieten. Als we het zo erg beschermen dat er niets meer mogelijk is, dan zou ik dat zonde vinden.”

Het vinden van deze balans tussen economie en ecologie blijft een uitdaging, wat de gedeputeerde betreft. “Ik heb bijvoorbeeld recreatie en toerisme in mijn portefeuille. Een andere gedeputeerde uit het opdrachtgeversoverleg heeft natuur en landschap. Daar spelen andere overwegingen een rol, waarbij de ene keer ecologie zwaarder weegt en de andere keer economie. Dit is soms lastig, maar maakt het ook juist interessant en uitdagend.”

De Waddenzee voorop

Waar valt volgens Fokkens-Kelder nog de meeste winst te behalen? “De opdrachtgevers en directeuren van de Beheerautoriteit mogen wat mij betreft meer agendasettend worden. We zouden vaker punten kunnen aanvoeren, onder meer richting Den Haag. Niet alleen iets doen op het moment dat erom gevraagd wordt, maar zélf voorop lopen en laten zien wat er van belang is voor de Waddenzee en in het verlengde daarvan voor Nederland.”

Verbonden aan