Waddenprovincies

De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen zijn naast opdrachtgever van de Beheerautoriteit ook vertegenwoordigd in het Beheerderscollectief Waddenzee. Als beheerder zijn deze Waddenprovincies voornamelijk actief op de beheeraspecten toezicht & handhaving en vergunningverlening.

Provincie Noord-Holland

Provincie Fryslân

Provincie Groningen

Samenwerken voor de Waddenzee

De Waddenzee ligt in de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Om dit samenhangende natuurgebied in stand te houden, werken de drie Waddenprovincies samen. Het bestuurlijk overlegorgaan waarin ze dit doen, is de Stuurgroep Waddenprovincies.

De Stuurgroep Waddenprovincies geeft inhoud aan het gezamenlijk Waddenzeebeleid van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Deze stuurgroep bestaat sinds begin jaren zeventig. Aan de basis hiervan ligt het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW) uit 1995. 

Beheer van buitendijkse kwelders

Binnen het Waddenzeegebied spelen de drie provincies de grootste rol op de buitendijkse kwelders van de Waddenzee. In deze gebieden werken zij nauw samen met onder meer de terreinbeherende organisaties, zoals It Fryske Gea, Het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland. In de provincie Fryslân gebeurt dit bijvoorbeeld in het kader van het Fries Programma Waddenkust.

Arie Piet, Directeur Operatie bij de provincie Fryslân, en Anco Hoogerwerf, afdelingshoofd Landelijk Gebied & Water bij de provincie Groningen, zijn lid van het Beheerderscollectief Waddenzee. Zij vertegenwoordigen hierin ook de provincie Noord-Holland. Voor afstemming met deze provincie schakelen zij met Gerben Biermann, Sectormanager Groen. 

Actief op beheeraspect Vergunningverlening

Vergunningverlening is een provinciale taak. Het beoordelen van vergunningaanvragen voor activiteiten in het Waddenzeegebied en de mogelijke effecten op de natuur gebeurt op basis van de Wet natuurbescherming. Noord-Holland, Groningen en Fryslân zijn ieder binnen hun eigen provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Ze zijn bevoegd gezag voor verschillende activiteiten in het Waddenzeegebied waarvoor een vergunning nodig is. 

Voor activiteiten die in de gehele Waddenzeezone worden uitgevoerd is de provincie Fryslân bevoegd gezag, aangezien het grootste deel van de gebieden binnen de begrenzing van deze provincie liggen. Het verlenen van vergunningen voor wadlopen hebben de drie Waddenprovincies centraal geregeld en belegd bij de provincie Fryslân. Wadloopgidsen kunnen hier een aanvraag indienen voor alle provincies.

Rol in beheeraspect Toezicht & Handhaving

De provincies zijn daarnaast bevoegd gezag voor een deel van de handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming. Ze houden toezicht en handhaven waar nodig, waarvoor ze nauw samenwerken met de Waddenunit en de politie. In de provincie Fryslân speelt uitvoeringsdienst FUMO een belangrijke rol op het gebied van toezicht en handhaving. 

Verbonden aan