Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, beheert zo’n 273.000 hectare natuur en landschap in Nederland. Dit doet de organisatie in opdracht van de Rijksoverheid. Mirjam Kuzee (Programmadirecteur Deltanatuur) en Jesler Kiestra (Hoofd Staatsbosbeheer Fryslân) vertegenwoordigen Staatsbosbeheer in het Beheerderscollectief Waddenzee.

Kees Wevers Wadpost op de kwelders van Holwerd
Beeld: ©Staatsbosbeheer
Kees Wevers Wadpost op de kwelders van Holwerd

Beheerder van de Waddenzee

Een deel van de natuurgebieden die Staatsbosbeheer beheert, ligt aan de Waddenzee. Ottens: “We zitten aan de droge kant van de Waddenzee: de eilanden, de randen, de platen. Deze zijn essentieel voor de totale natuurkwaliteit van het Waddengebied.” 

Beheeraspecten gastheerschap, toezicht en handhaving

Voor Staatsbosbeheer is het van belang dat mensen de natuur kunnen beleven, zonder het al te veel te verstoren. Ze laten als gastheer bezoekers de waarde van natuur inzien om de waardering ervoor te vergroten. Staatsbosbeheer zet onder meer bos- en vogelwachters in om mensen te informeren en organiseert diverse excursies en activiteiten. Daarnaast hebben ze verschillende uitzichtpunten gecreëerd, bijvoorbeeld bij de Kroon’s Polders op het westelijke gedeelte van Vlieland en op de kwelders van Holwerd. Vanuit daar kun je de natuur bewonderen zonder vogels op te schrikken.

Staatsbosbeheer houdt toezicht op de kwelders en platen, zowel op de eilanden als op de vaste wal. Kiestra: “We zijn redelijk veel bezig met zonering. Bijvoorbeeld als het gaat om waar de Vliehors Express en strandrijders wel of niet mogen rijden. Ook zetten we ons in voor de bescherming van strandbroeders. Op de Boschplaat aan de oostkant van Terschelling en de Engelsmanplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog zijn er vrijwillige wadwachters die een oogje in het zeil houden.”

Staatsbosbeheer en de Waddenunit werken samen voor het beheer van de Waddenzee
Beeld: ©Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer en de Waddenunit werken samen voor het beheer van de Waddenzee

Beheeraspect natuurherstel

In de gebieden van Staatsbosbeheer rond de Waddenzee lopen verschillende natuurherstelprogramma’s, voornamelijk gericht op het verbeteren van broedgelegenheden. Kiestra: “In de kwelder van Holwerd hebben we bijvoorbeeld een eilandje met schelpen aangelegd waarop vooral de kluut zit en predatoren minder goed kunnen komen. Bij de feugelpôlle, een kwelder aan de zuidwestkust van Ameland, brengen we verkweldering tot stand. Op de Boschplaat en de Noordsvaarder op Terschelling worden daarnaast natuurherstelmaatregelen uitgevoerd met betrekking tot stikstof, klimaatadaptatie en biodiversiteit.”

Beheeraspecten praktijkgericht onderzoek en monitoring

Staatsbosbeheer werkt regelmatig samen met universiteiten en onderzoeksinstituten voor uiteenlopende onderzoeken. Kiestra: “We zetten geregeld boswachters in om gebiedskennis te geven bij onderzoeken. Ook proberen we veel studenten aan ons te binden, die bij ons in de praktijk aan de slag kunnen. Op Texel loopt bijvoorbeeld een project rondom verzilting en vanuit het vogelkenniscentrum in Lauwersoog, het Lauwersnest, worden trekvogels gemonitord. Verder werken we mee aan de monitoring van de visstand, vanuit Swimway Waddenzee.”

Monitoringsfuik van Staatsbosbeheer
Beeld: ©Staatsbosbeheer
Monitoringsfuik van Staatsbosbeheer

Verbonden aan