Het Groninger Landschap

Stichting Het Groninger Landschap zet zich in voor het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Groningen. Dit doen ze al 85 jaar. Inmiddels beheert Het Groninger Landschap ruim 8300 hectare natuur en zo’n 35 Rijksmonumenten. Het Groninger Landschap wordt in het Beheerderscollectief Waddenzee vertegenwoordigd door directeur Marco Glastra.

Beheerder van de Waddenzee

Het Groninger Landschap beheert diverse buitendijkse gronden aan de vastelandskust van het Waddengebied. Deze bestaan uit kwelders en brakwatergebieden. Daarnaast werkt Het Groninger Landschap intensief mee aan natuurverbetering van de Eems-Dollard, een van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn. Estuaria zijn plekken waar het zoete water van een rivier geleidelijk overgaat in het zoute water van de zee, waardoor brak water ontstaat.

Het Groninger Landschap is actief op het merendeel van de acht beheeraspecten die onderdeel uitmaken van het Integraal Beheerplan voor de Waddenzee.

Beheeraspect Fysiek beheer

Fysiek beheer is voornamelijk op de kwelders aan de orde. Door fysiek beheer zorgt Het Groninger Landschap ervoor dat zich een gevarieerde vegetatie kan ontwikkelen met kenmerkende kweldersoorten. Hiervoor werkt de stichting samen met onder meer de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers, die in het Beheerderscollectief Waddenzee is vertegenwoordigd door Klaas Pieter Zuideveld. 

Beheeraspecten Natuurherstel en Praktijkgericht onderzoek

In het kader van natuurherstel werkt Het Groninger Landschap aan verschillende projecten. Een voorbeeld hiervan is het project Wij&Wadvogels, dat draait om het verbeteren van de omstandigheden voor vogels in het Waddengebied. Het Groninger Landschap coördineert hiervoor onderzoek naar het broedsucces op de vastelandskwelders van Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Dit project is ook gelijk een voorbeeld bij het beheeraspect praktijkgericht onderzoek. Het Groninger Landschap besteedt het doen van onderzoek meestal uit, in dit geval aan een consortium van Sovon, Rijksuniversiteit Groningen en The Fieldwork Company.

Verder lopen er verschillende natuurherstelprojecten in het kader van Eems-Dollard 2050. Dit langjarige programma richt zich op het verbeteren van de ecologische toestand van de Eems-Dollard, waar Het Groninger Landschap intensief aan meewerkt. 

Brakwateroase de Klutenplas bij Den Andel
Beeld: ©Het Groninger Landschap / Fotograaf: Geert Job Sevink
Brakwateroase de Klutenplas bij Den Andel

Beheeraspect Toezicht & handhaving

Toezicht en handhaving zijn beheeraspecten waarbij Het Groninger Landschap verder een belangrijke rol speelt. De boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) die de stichting in dienst heeft en vier vrijwillige boa’s houden ook op de kwelders een oogje in het zeil. 

Daarnaast vaart een van de beheerders van de Dollard enkele keren per maand mee met de Harder, een schip van de Waddenunit, waar hij betrokken is bij toezicht- en monitoringstaken. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen twee verschillende beheerders van het Waddengebied. Glastra: “Op deze manier maken we gebruik van elkaars mankracht en materiaal. Doordat onze natuurbeheerder de juiste diploma’s heeft gehaald, kan hij met de Waddenunit meevaren. Dit helpt de Waddenunit om efficiënter te werk te gaan en ondanks hun beperkte capaciteit qua mensen toch uit te kunnen varen.”

Noordkust ter hoogte van Nieuw Onrust
Beeld: ©Het Groninger Landschap / Fotograaf: Geert Job Sevink
Noordkust ter hoogte van Nieuw Onrust

Beheeraspect Gastheerschap en Werelderfgoed

Op het gebied van gastheerschap werkt Het Groninger Landschap samen met talloze vrijwilligers. De stichting heeft twee bezoekerscentra: in Pieterburen en in de Dollard. Glastra: “Daar zitten twee teams van zo’n dertig tot vijftig vrijwilligers op die veel activiteiten organiseren, zoals excursies en jeugdactiviteiten. Daarnaast organiseren we allerlei scholenprogramma’s en een aantal grote festivals waarbij jeugdeducatie centraal staat, zoals het Waddenfestival en het Dollardfestival.”

Deze activiteiten raken ook het beheeraspect werelderfgoed. Glastra: “Naast educatie gaat dit beheeraspect over hoe je bijvoorbeeld de website van Visit Wadden inzet. Het laatste wat we willen in het Waddengebied is massatoerisme. Het is van belang dat een bezoeker echt voor het gebied komt.”

Beheeraspect Monitoring

Monitoring doet Het Groninger Landschap volop. “Hierdoor houden we in de gaten wat er goed gaat en wat juist niet als het gaat om de staat van de Waddenzee. Op dit vlak valt echter nog veel winst te behalen. Door monitoring integraler aan te pakken kunnen we veel beter vinger aan de pols houden, omdat we dan structureler signalen krijgen over hoe het met het Wad gaat.”

Meer weten over Het Groninger Landschap?

Verbonden aan