Nieuwsbrief augustus 2021: Commissiedebatten op de agenda, Staatsbosbeheer aan het woord en een kijkje op Richel

In deze nieuwsbrief blikken we vooruit naar de aankomende bijeenkomst van het Beheerderscollectief Waddenzee in het Lauwersmeergebied en naar twee Commissiedebatten in de Tweede Kamer. Ook staan we stil bij het naderende vertrek van twee collega's en delen we de komende stappen rondom de trilaterale samenwerking. Verder komt Staatsbosbeheer aan het woord en geeft Rijkswaterstaat een kijkje op Richel. 

Beheerderscollectief Waddenzee op veldbezoek in Lauwersmeergebied

Hoe kunnen we het Beheerderscollectief Waddenzee (BCW) optimaal inzetten en wat is er nodig om de samenwerking te versterken? Hierover gaan de BCW-leden in gesprek tijdens de volgende bijeenkomst op 30 augustus 2021, aan de hand van verschillende casussen in het Lauwersmeergebied. Het verlies van estuariene overgangen leidt hier onder meer tot een natuuropgave en een zoetwateropgave via relatieve zeespiegelstijging en verzilting. Hoe kunnen de BCW-leden hun krachten bundelen, zodat we deze en andere opgaven samen beet kunnen pakken?

Natuur-, vis- en waterbeheer

Laatste werkweek van collega’s Esther en André

Het team van de Beheerautoriteit neemt volgende week afscheid van twee zeer gewaardeerde collega’s. Esther Klaver heeft het afgelopen jaar veel voor ons betekend als senior adviseur. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld rondom onder meer de Quick Scan Vergunningverlening, het opstellen van het jaarplan van de Beheerautoriteit en de Task Group World Heritage. André Dijkstra is van grote waarde geweest bij het ondersteunen van de directeuren en adviseurs in het team, onder meer rondom de beheeraspecten natuurherstel, toezicht & handhaving en gastheerschap. Binnenkort zullen we meer delen over de manier waarop we hen vervangen.

Esther Klaver en André Dijkstra nemen afscheid van de Beheerautoriteit Waddenzee
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Commissiedebat Tweede Kamer over ‘hand aan de kraan’-principe

De Tweede Kamer gaat in debat over het ‘hand aan de kraan’-principe voor mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee. Dit gebeurt tijdens het Commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 15 september 2021. Tijdens dit debat wordt de Kamerbrief van demissionair minister Blok over gas- en zoutwinning in de Waddenzee behandeld. In deze brief geeft Blok een terugkoppeling over de conclusies van het Adviescollege dat het ‘hand aan de kraan’-principe evalueerde. De Beheerautoriteit is eerder gevraagd om hierover een advies uit te brengen, wat mee wordt genomen tijdens het debat, en volgt het debat op de voet.

Evaluatie 'hand aan de kraan'-principe: rol van de Beheerautoriteit

Foto: Vogelwachthut met plakaat Waddenzee Wereld Erfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Staatsbosbeheer over de winst van samenwerken voor de Waddenzee

Staatsbosbeheer is onderdeel van het Beheerderscollectief Waddenzee. Janneke Ottens (Directeur Kennis & Expertise) en Jesler Kiestra (Hoofd Staatsbosbeheer Fryslân) vertegenwoordigen deze organisatie. Wat levert de samenwerking tussen de verschillende beheerders van de Waddenzee volgens hen op en waar liggen de grootste uitdagingen?

Staatsbosbeheer over de winst van samenwerken voor de Waddenzee

Kees Wevers Wadpost op de kwelders van Holwerd
Beeld: ©Staatsbosbeheer

Komende stappen rondom trilaterale samenwerking

De Taskgroup World Heritage is bezig met het gereedmaken van de conceptversie van het Single Integrated Management Plan (SIMP), voor bespreking in de Wadden Sea Board. Na instemming van de Wadden Sea Board wordt het SIMP ter consultatie voorgelegd aan de verschillende stakeholders. De Beheerautoriteit zal dan samen met het Beheerderscollectief Waddenzee reageren op zowel de inhoudelijke voorstellen in het SIMP als het voorstel van de Taskgroup World Heritage voor de inrichting van de trilaterale samenwerking.

Icoon beheeraspect Werelderfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Prachtige video’s over het Wadwachtersponton op Richel

De leden van het Beheerderscollectief Waddenzee gaan op verschillende manieren verstoring van de natuur tegen. Op zandplaat Richel gebeurt dit met behulp van het drijvende Wadwachtersponton. Van april tot eind september is het ponton bemand door vrijwillige wadwachters die recreanten informeren en de natuur observeren. Rijkswaterstaat heeft de beheertaken rondom Richel van Natuurmomenten overgenomen en brengt dit prachtig in beeld met een serie video’s, te bekijken via YouTube.

Video van Rijkswaterstaat over het Wadwachtersponton op Richel

Uitzicht over de Waddenzee, met de wadwachterstoren op Richel.
Beeld: ©Rijkswaterstaat

Bespreking jaarplan Beheerautoriteit tijdens Commissiedebat Wadden

Op 13 oktober 2021 is het Commissiedebat Wadden in de Tweede Kamer. Het Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee staat hier op de agenda. Kamerleden die deelnemen aan het debat krijgen hiermee de gelegenheid om vragen te stellen over de voortgang van het jaarplan. Aan de vooravond van dit debat is het jaarlijkse Waddendiner in Nieuwspoort. Op uitnodiging van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland komen politici, bestuurders, lobbyisten en andere betrokkenen hier bijeen, waaronder de directeuren van de Beheerautoriteit.

Een van de rollen van de Beheerautoriteit Waddenzee is het bieden van inzicht en overzicht
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan