Evaluatie 'hand aan de kraan'-principe: rol van de Beheerautoriteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vorig jaar een wetenschappelijk panel ingesteld om het ‘hand aan de kraan’-principe voor mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee te evalueren. Vorige week is het evaluatieadvies van dit Adviescollege, inclusief een reactie van de Beheerautoriteit Waddenzee, door minister Blok verstuurd naar de Tweede Kamer. 

Foto: Vogelwachthut met plakaat Waddenzee Wereld Erfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Natuur werelderfgoed Waddenzee beschermen

Onder de Waddenzee wordt gas en zout gewonnen. Daarbij is het hand aan de kraan-principe van toepassing, om negatieve effecten op de natuurwaarden te voorkomen. Delfstoffenwinning kan alleen doorgang vinden als de natuurwaarden in de Waddenzee gewaarborgd blijven.

In de motie van het lid Dik-Faber verzoekt de Tweede Kamer de minister van EZK om een onafhankelijk advies te vragen aan een wetenschappelijk panel over het hand aan de kraan-principe. In hoeverre is het een effectief beleidsinstrument om de natuur van werelderfgoed Waddenzee te beschermen? En is het toereikend om de mogelijke langetermijngevolgen voor de beschermde natuurwaarden van het Waddengebied te beheersen?

Adviestraject hand aan de kraan-principe

Het wetenschappelijk panel dat is ingesteld voor het uitbrengen van advies hierover, het Adviescollege, is begin september 2020 gestart met het adviestraject. Het Adviescollege heeft een onafhankelijke voorzitter, prof. G.J. van der Zwaan, oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Daarnaast zijn er vier panelleden die verbonden zijn aan het NIOZ (Koninklijk Nederlands instituut voor Onderzoek der Zee), Technische Universiteit Delft, Deltares, Universiteit Utrecht en TNO. 

Op 8 januari 2021 heeft het Adviescollege haar advies uitgebracht, getiteld ‘De toekomst van de Hand aan de Kraan – omgaan met onzekerheden’. Dit advies is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide en kritische review van wetenschappelijke literatuur, de expertise van de panelleden en de ingebrachte informatie van partijen, waaronder de Nederlandse Unesco Commissie, de Waddenvereniging en Staatstoezicht op de Mijnen. 

Reactie van de Beheerautoriteit Waddenzee

In een Kamerbrief, gepubliceerd op 28 juni 2021, geeft minister Blok een terugkoppeling over de conclusies van het Adviescollege. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Beheerautoriteit Waddenzee gevraagd om een reactie te geven op het rapport van het Adviescollege. Deze reactie is als bijlage toegevoegd aan de Kamerbrief van minister Blok. 

Verbonden aan