Nieuwsbrief april 2021: samen stappen zetten, opdrachtgever in beeld en It Fryske Gea over samenwerken

Samenwerken is niet makkelijk. Sterker nog: soms is het taai en complex. In het voorwoord van deze nieuwsbrief delen directeuren Marre Walter en Christine Wijshake de inzichten die ze hierover deze maand opdeden. Ook in deze nieuwsbrief: opdrachtgever Johan Osinga en beheerder Henk de Vries van It Fryske Gea aan het woord.

De maand van…

“Samenwerken met veel partijen in een relatief klein gebied en vanuit verschillende rollen kan taai en complex zijn, dat weten we in het Waddengebied als geen ander. Hoe verhoud je je tot elkaar, wie gaat waar over en hoe doe je het samen?

Tijdens de afgelopen maand realiseerden wij ons steeds vaker dat samenwerken soms vraagt om een keuze maken tussen: wat doe ik zelf en waarvoor vertrouw ik op een ander en laat ik toe dat een ander namens mij bijvoorbeeld ergens over meepraat? Of het nou gaat om de governance van het Waddengebied, samenwerken binnen het Beheerderscollectief of daarbuiten, onderling vertrouwen en dingen aan elkaar over kunnen laten zijn voorwaarden om samen verder te komen. Dat merken we bij onszelf en zien we om ons heen. Gesprek hierover blijft tijd en aandacht vragen, al hebben we hierin met elkaar ook al mooie stappen gezet!”
 
- Marre & Christine

Opdrachtgevers in beeld: Johan Osinga

Wie zijn de gezichten achter onze opdrachtgevers? Wat vinden zij het meest uitdagend aan hun rol? En wat hopen ze het komende jaar met de Beheerautoriteit te bereiken? 

De Beheerautoriteit Waddenzee werkt in opdracht van de ministeries van LNV en IenW en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. In de komende weken brengen we onze opdrachtgevers in beeld door ze deze en andere vragen voor te leggen.

Johan Osinga, voorzitter van het opdrachtgeversoverleg en werkzaam als Directeur-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV, trapt af.

Opdrachtgevers in beeld: Johan Osinga

Johan Osinga is voorzitter van het opdrachtgeversoverleg van de Beheerautoriteit Waddenzee
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

It Fryske Gea over de winst van samenwerken

Henk de Vries vertegenwoordigt It Fryske Gea in het Beheerderscollectief Waddenzee. Hij is al 23 jaar werkzaam voor landschapsorganisatie It Fryske Gea, sinds 2012 als directeur. In een blog op onze website vertelt De Vries over het belang van natuurbescherming, samenwerken met andere beheerders en de winst daarvan voor het Waddengebied.

De Vries: “Door de samenwerking met het Beheerderscollectief hebben we eigenlijk het hele Waddengebied erbij gekregen. Niet in de vorm van eigendom, maar doordat we nu nog meer gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het gehele ecosysteem.” 

It Fryske Gea over de winst van samenwerken voor de Waddenzee

Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea
Beeld: ©It Fryske Gea

Stappen gezet met het Beheerderscollectief Waddenzee

De voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst van het Beheerderscollectief, op 17 mei, zijn in volle gang. Op meerdere beheeraspecten worden mooie stappen gezet. De bijeenkomst zal onder meer worden benut voor het bespreken van een procesvoorstel rondom zeegras, waar de werkgroep Natuurherstel aan werkt. Daarnaast staat de Quick Scan Vergunningverlening op de agenda en praten de beheerders over de eerste stappen die zijn gezet door de werkgroep Toezicht en Handhaving.

Het Beheerderscollectief Waddenzee tijdens een tweedaagse op Schiermonnikoog in 2020.
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

PRW interviewt Marre Walter

Afgelopen maand ben je Marre Walter, directeur Beheer, misschien tegengekomen in de nieuwsbrief van PRW (Programma naar een Rijke Waddenzee). Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de Beheerautoriteit Waddenzee interviewde PRW haar. Marre vertelt in het interview onder meer hoe de Beheerautoriteit te werk gaat, met wie we samenwerken en waarom vertrouwen hierbij van essentieel belang is.

Lees het interview van PRW met Marre Walter

Marre Walter, directeur Beheer
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Beheerder van de Waddenzee definiëren

Welke criteria bepalen of een partij beheerder van de Waddenzee is in de context van de Beheerautoriteit? En wat is daarmee de definitie voor het zijn van beheerder van de Waddenzee in die context?
 
In het opdrachtgeversoverleg is geagendeerd dat ‘beheerder van de Waddenzee’ om een duidelijkere definitie vraagt. Het team van de Beheerautoriteit gaat daarom komende maand in gesprek met diverse partijen om op basis daarvan de antwoorden op deze vragen te formuleren. 

Kennismaking met Algemeen Bestuur van de Waddeneilanden

De directeuren van de Beheerautoriteit zijn in maart uitgenodigd voor een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Waddeneilanden. Daar gaven zij een presentatie over de doelen en strategie van de Beheerautoriteit en de uitwerking daarvan in het Jaarplan 2021. De beheeraspecten Vergunningverlening en Werelderfgoed kwamen uitgebreider aan bod, evenals de Agenda voor de Wadden 2050 en de trilaterale samenwerking rondom de Waddenzee. Hier zitten de meeste raakvlakken tussen de Beheerautoriteit en de Waddeneilanden.

Voor de komende maand staat er een aantal vergelijkbare sessies voor de Beheerautoriteit op de planning, waaronder met de Vereniging van Waddenzeegemeenten. Het doel van deze sessies is om met elkaar uit te zoeken hoe we in de nieuwe governance van het Waddengebied, maar ook binnen de Agenda voor de Wadden 2050 en de Beheerautoriteit zelf, tot een goede samenwerking en afstemming komen. 

Foto: Vogelwachthut met plakaat Waddenzee Wereld Erfgoed
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee

Verbonden aan