Terugblik op de opdrachtgeversoverleggen in 2020

De Beheerautoriteit Waddenzee werkt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Tijdens de opdrachtgeversoverleggen bespreken de twee directeuren de laatste ontwikkelingen met deze opdrachtgevers en wordt de opdrachtgevers zo nodig gevraagd om besluiten te nemen.

Het eerste opdrachtgeversoverleg van 2020 vond plaats op 26 maart. Daar werd teruggeblikt op de eerste ervaringen van de twee directeuren en werd stilgestaan bij de wederzijdse verwachtingen en bij de door de opdrachtgevers geformuleerde opdrachten.

De drie soorten beheer waar de Beheerautoriteit Waddenzee zich mee bezig houdt: natuur-, vis- en waterbeheer.
Beeld: ©Beheerautoriteit Waddenzee
De drie soorten beheer waar de Beheerautoriteit Waddenzee zich mee bezig houdt: natuur-, vis- en waterbeheer.

Opdrachtgeversoverleg oktober 2020

Tijdens het opdrachtgeversoverleg op 7 oktober 2020 stond het afstemmen van de strategie en aanpak van de directeuren van de Beheerautoriteit Waddenzee centraal. Binnen deze strategie werken de betrokken partijen samen vanuit het gedachtegoed van de commons. Daarbij zien we de Waddenzee als gezamenlijk eigendom, dat we duurzaam dienen te gebruiken, benutten en beschermen. De basis voor samenwerking binnen de commons bestaat uit de volgende onderdelen: gevoelde en gedeelde urgentie, gezamenlijk verlangen, wederzijdse afhankelijkheid en onderling vertrouwen en begrip.

Dit gedachtegoed dient als kompas tijdens de transitie, oftewel de omslag in denken, doen en handelen, die noodzakelijk is voor een effectief beheer van de Waddenzee. Door gezamenlijk één integrale aanpak van natuur-, vis- en waterbeheer tot stand te brengen, vanuit één gedeeld streefbeeld als basis voor de beheertaken, is collectief beheer en eigenaarschap te realiseren. De rol van de Beheerautoriteit Waddenzee ligt daarbij in het begeleiden van processen, het aanspreken van partijen en het creëren van inzicht, overzicht en het brengen van structuur.

Het Integraal Beheerplan maakt deze strategie compleet. Het Beheerderscollectief Waddenzee ontwikkelt dit plan in nauwe samenwerking met de Beheerautoriteit Waddenzee. Tijdens het opdrachtgeversoverleg zijn er afspraken gemaakt over de eerste fase van het Integraal Beheerplan en zijn er wederzijdse verwachtingen uitgewisseld.

Opdrachtgeversoverleg december 2020

Op 8 december 2020 vond het derde opdrachtgeversoverleg van 2020 plaats. Hier zijn onder meer het Integraal Beheerplan (IBP) en het concept Jaarplan 2021 van de Beheerautoriteit Waddenzee besproken. Met behulp van het IBP Dashboard gaven de twee directeuren meer inzicht in de stand van zaken rondom de verschillende beheeraspecten. Tijdens het volgende opdrachtgeversoverleg op 4 februari 2021 zal het Jaarplan 2021 definitief worden vastgesteld.

Verbonden aan