Over Beheerautoriteit Waddenzee

Over Beheerautoriteit Waddenzee

De Waddenzee is een uniek ecosysteem en het grootste intergetijdengebied ter wereld. Vanwege haar unieke, universele en onvervangbare waarde staat de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De Beheerautoriteit Waddenzee zet zich in voor integraal natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee, om daarmee de natuurkwaliteit van dit bijzondere gebied te verbeteren.

Foto: Vogelwachthut met plakaat Waddenzee Wereld Erfgoed
©Beheerautoriteit Waddenzee

Nieuwe governance in het Waddengebied

De governance, oftewel de wijze van besturen, in het Waddengebied is in 2019 opnieuw gestructureerd. Deze noodzakelijke wijziging zorgt ervoor dat de governance minder complex en daarmee doeltreffender is. De nieuwe inrichting biedt de kans om planmatiger te werk te gaan. Ook zorgt het voor een duidelijkere rolverdeling en het schept een cultuur te scheppen waarin partijen elkaar houden aan gemaakte afspraken over het Waddengebied en rondom het beheer van de Waddenzee.

De drie pijlers van de governancestructuur zijn: 

Bestuurlijk Overleg Waddengebied Omgevingsberaad Waddengebied Beheerautoriteit Waddenzee
Maakt strategische beleidskeuzes ten aanzien van he Waddenbeleid Adviseerd gevraagd en ongevraagd over de beleidskeuzes die het Bestuurlijk Overleg moet maken. Bevordert en versterkt de samenhang van het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee met als doel de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren.

Deelnemers:

 • Ministerie van IenW;
 • Ministerie van LNV;
 • waddenprovincies,
 • kust- en eilandgemeenten;
 • waterschappen;
 • Voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied als vice-voorzitter.

Deelnemers:

 • Gebruikers van de Waddenzee;
 • belangenorganisaties.

Voorzitter: Commissaris van de Koning van Fryslân, in zijn rol als Rijksheer

De opdrachtgevers bestaan uit:

 • Ministerie van IenW;
 • Ministerie van LNV;
 • Provincie Noord-Holland;
 • Provincie Fryslân;
 • Provincie Groningen.

De opdrachtnemers zijn:

 • De twee directeuren die leiding geven aan: 
 • het Team Beheerautoriteit Waddenzee

Samenstelling Beheerautoriteit Waddenzee

De Beheerautoriteit Waddenzee bestaat uit de opdrachtgevers en uit de twee directeuren. De opdrachtgevers zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen, de zogenoemde Waddenprovincies. Christine Wijshake is Directeur Bestuur en Marre Walter is Directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee.

De twee directeuren sturen het team van de Beheerautoriteit Waddenzee aan. Dit team bestaat uit beleidsmedewerker Esther Klaver, beleidsondersteuner André Dijkstra, communicatieadviseur Marjolein Blüm en managementassistente Miranda van Amelsvoort.

Bekijk hier de opdrachtgevers en het team van de  Beheerautoriteit Waddenzee.

Transitie in de Waddenzee

Het implementeren van de nieuwe governance en organisatie voor het beheer van de Waddenzee is een complexe stap, het vraagt om een transitie. Een transitie die leidt tot fundamentele veranderingen. We gaan daarbij van individuele belangen naar één gezamenlijk belang, van eigen keuzes naar gezamenlijke keuzes, van roldiversiteit naar rolzuiverheid en van sectoraal naar integraal werken.

We doen de transitie naar een succesvol en integraal beheer van de Waddenzee op basis van commoning. Voor het verbeteren van de natuurkwaliteit en voor duurzaam gebruik en bescherming moet er worden samengewerkt. De betrokken partijen zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Onderling vertrouwen en begrip speelt daarom een belangrijke rol.

Rol van de Beheerautoriteit Waddenzee

Om deze nieuwe vorm van samenwerken te realiseren, speelt de Beheerautoriteit Waddenzee de volgende rollen:

Figuur: Beleidsacht
©Beheerautoriteit Waddenzee
De rol van de Beheerautoriteit Waddenzee in de beleidsacht
 • Wij faciliteren en begeleiden processen.
 • Wij zorgen voor een helder kader en een heldere structuur op alle niveaus.
 • Wij sluiten aan op verschillende niveaus (multischalig) en initiatieven. Daar brengen we inzicht en overzicht.
 • Wij signaleren en agenderen.

Doelstelling en Strategie

De doelstelling van de Beheerautoriteit Waddenzee is het bevorderen en versterken van de samenhang van het natuur-, vis- en waterbeheer van de Waddenzee. Dit in overeenstemming met de daarvoor geldende Unierechtelijke en nationale wet- en regelgeving. Hiermee willen wij de natuurkwaliteit van de Waddenzee verbeteren.

Om deze doelstelling te kunnen behalen, is het van belang dat de opdrachtgevers samenwerken als waren zij één opdrachtgever. Daarnaast is het belangrijk dat de verschillende beheerders samenwerken als waren zij één beheerorganisatie. Bovendien werken we aan één gedeeld streefbeeld vanuit één gezamenlijke en onomstreden ambitie.

Foto: Beheerautoriteit Waddenzee op bezoek bij Staatsbosbeheer
©Beheerautoriteit Waddenzee

Op de pagina Beheerders van de Waddenzee staat informatie over de samenwerking tussen de Beheerautoriteit Waddenzee en de beheerders van de Waddenzee. Daar is ook meer te lezen over het Integraal Beheerplan

Verbonden aan