Beheeraspect Praktijkgericht onderzoek

Beheeraspect Praktijkgericht onderzoek

Om het Waddenzeegebied op een goede manier te beheren is informatie over de stand van het gebied nodig en ook informatie over de doeltreffendheid van beheermaatregelen. Het doen van praktijkgericht onderzoek en het verzamelen van gegevens draagt hieraan bij. De Beheerautoriteit beschouwt praktijkgericht onderzoek als onderdeel van een duurzame kennishuishouding in en voor het Waddengebied. 

Wat speelt er rondom het beheeraspect Praktijkgericht onderzoek?

De Beheerautoriteit heeft een bijdrage geleverd aan een voorstel over de inrichting van een duurzame kennishuishouding in en voor het Waddengebied. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om te komen tot een meerjarige kennisagenda voor het Waddengebied. Deze agenda beschrijft voor welke onderwerpen kennis nodig is. Het Beheerderscollectief Waddenzee zal actief input gaan leveren voor de kennisvragen op het gebied van integraal beheer. De Waddenacademie zal als kennisregisseur binnen de nieuwe Waddengovernance de regie voeren bij het tot stand brengen van de kennisagenda.

Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer regie komt op de kennisvragen die vanuit beleid en beheer in het Waddengebied, inclusief de Waddenzee, zullen worden opgepakt. Dit sluit goed aan bij de opdracht van de Beheerautoriteit om de samenhang en samenwerking in het beheer van de Waddenzee te bevorderen en daarmee de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. De directie van de Beheerautoriteit zal samen met leden van het Beheerderscollectief en de kennisregisseur invulling geven aan de wijze waarop het ontwikkelen en beantwoorden van kennisvragen en het uitvoeren van monitoring met betrekking tot het beheer van de Waddenzee binnen de meerjarige kennisagenda vorm krijgen.

Verbonden aan