Beheeraspect Natuurherstel

Beheeraspect Natuurherstel

Natuurherstel gaat over het terugbrengen van de essentiële functies die de Waddenzee als systeem heeft. Rondom dit beheeraspect heeft de Beheerautoriteit een werkgroep ingericht, waarin verschillende beheerders van de Waddenzee zijn vertegenwoordigd.

Waar houdt de werkgroep Natuurherstel zich mee bezig?

De beheerders van de Waddenzee hebben een prioritering aangebracht in mogelijke natuurherstelmaatregelen waar zij gezamenlijk aan zouden willen werken. In de top 3 staan:

  • Het terugbrengen van biobouwers in de Waddenzee, waaronder het herstel van zeegras;
  • Het voorkomen van bodemberoering;
  • Het realiseren van grootschalige zoet-zoutverbindingen.

De werkgroep Natuurherstel is deze natuurherstelmaatregelen aan het verkennen, in nauwe samenwerking met collega’s vanuit onder andere de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Deze verkenningen moeten inzichtelijk maken hoe kansrijk de maatregelen zijn, wat mogelijke vervolgstappen zijn en hoe de beheerders daaraan in gezamenlijkheid kunnen bijdragen. Op basis hiervan maakt de werkgroep een voorstel voor de mogelijke betrokkenheid van de beheerders dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de overige beheerders, partners en de opdrachtgevers van de Beheerautoriteit.

Verbonden aan