Beheeraspect Monitoring

Beheeraspect Monitoring

Monitoring helpt om de ontwikkelingen in het Waddengebied in de gaten te houden, door het verzamelen van (lange termijn) gegevens en het delen van kennis. De Beheerautoriteit beschouwt monitoring als onderdeel van een duurzame kennishuishouding in en voor het Waddengebied. Op basis van monitoring kunnen beheerders hun beheerplannen inrichten en waar nodig aanpassen. 

Wat speelt er rondom het beheeraspect Monitoring?

De Beheerautoriteit heeft een bijdrage geleverd aan een voorstel over de inrichting van een duurzame kennishuishouding in en voor het Waddengebied. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om te komen tot een meerjarige kennisagenda voor het Waddengebied. Deze agenda beschrijft voor welke onderwerpen kennis nodig is. Het Beheerderscollectief Waddenzee zal actief input gaan leveren voor de kennisvragen op het gebied van integraal beheer. De Waddenacademie zal als kennisregisseur binnen de nieuwe Waddengovernance de regie voeren bij het tot stand brengen van de kennisagenda.

Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer regie komt op de kennisvragen die vanuit beleid en beheer in het Waddengebied, inclusief de Waddenzee, zullen worden opgepakt. Dit sluit goed aan bij de opdracht van de Beheerautoriteit om de samenhang en samenwerking in het beheer van de Waddenzee te bevorderen en daarmee de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. De directie van de Beheerautoriteit zal samen met leden van het Beheerderscollectief en de kennisregisseur invulling geven aan de wijze waarop het ontwikkelen en beantwoorden van kennisvragen en het uitvoeren van monitoring met betrekking tot het beheer van de Waddenzee binnen de meerjarige kennisagenda vorm krijgen.

Verbonden aan