Beheeraspect Gastheerschap

Beheeraspect Gastheerschap

Gastheerschap draait om het duurzaam aantrekken, ontvangen en rondleiden van bezoekers in het Waddengebied. Dit beheeraspect is samengevoegd met het beheeraspect Toezicht en handhaving. Het Beheerderscollectief heeft voor deze beheeraspecten een werkgroep geformeerd met vertegenwoordigers van een aantal beheerders.

Waar houdt de werkgroep Toezicht, Handhaving en Gastheerschap zich mee bezig?

De werkgroep richt zich op het verkrijgen van overzicht rondom deze drie beheeraspecten, zodat inzichtelijk wordt wat er voor de gewenste situatie op het gebied van toezicht, handhaving en gastheerschap nodig is. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld om toezicht, handhaving en gastheerschap in gezamenlijkheid naar een hoger plan te tillen. Om het benodigde overzicht te krijgen, hebben de werkgroepleden onder meer interviews gehouden met alle partijen die een rol spelen op het gebied van toezicht en handhaving op en rond de Waddenzee. Hiermee willen zij een compleet beeld krijgen van de capaciteit op dit gebied en welke onderwerpen en gebieden daarbij aandacht nodig hebben.  

Verbonden aan